חדשות ואירועים

Profound Israeli Equity, 1


בתאריך ה 12 במרץ, 2014 הושק ע"י חברת First Trust האמריקאית, מכשיר השקעה פיננסי מסוג UIT – Unit Investment Trust, בשם Profound Israeli Equity 1.

באופן כללי, מכשיר ה- UIT הינו בעצם תיק השקעות קבוע, אשר נבנה לתקופת זמן מוגדרת מראש ואינו משתנה לאורך תקופה זו. משקיע אשר חפץ בחשיפה לתיק השקעות זה, יכול לרכוש יחידות השתתפות בתקופת ההצעה לציבור, תוך ידיעה מראש באיזה תאריך יגיע תיק השקעות זה לפדיון.

מכשיר ה- UIT אינו קיים בישראל, אולם זהו מכשיר השקעה נפוץ מאוד בארה"ב.

כאמור, חברת first Trust השיקה את Profound Equity 1 מתוך מטרה להעניק לקהל המשקיעים האמריקאי חשיפה מנייתית לחברות ישראליות הנסחרות בבורסה לני"ע בת"א. תיק ההשקעות אשר הוצע לציבור האמריקאי כולל חשיפה לכ- 40 חברות ישראליות במגוון רב של ענפים. המכשיר מהווה אלטרנטיבה לרכישת ETF סטנדרטי על מדד הת"א 100 ו/או ת"א 25.

ב- Profound Israeli equity 1 חברת Profound משמשת כיועץ ההשקעות של הנאמנות ואחראית באופן בלעדי על בניית תיק ההשקעות, תחת מגבלות הסחירות אשר הוגדרו מראש.

אין באמור בחומר המצורף כדי להוות המלצה, הצעה או ייעוץ לרכוש או למכור ניירות ערך או מוצרים פיננסים אחרים, או המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה בנייר ערך או במכשיר פיננסי מסוים, או הצעה או התחייבות אחרת כלשהי מטעם פרופאונד בית השקעות בע"מ (להלן: "פרופאונד"). בטרם החלטת רכישה , החזקה או מכירה של ניירות ערך ונכסים פיננסיים, מומלץ בפני הלקוח לקבל ייעוץ אישי המתאים לצרכיו ומתחשב בנתוניו האישיים. פרופאונד הינה בעלת רישיון לניהול תיקים, כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות התשנ"ה – 1995. וכחלק מפעולות השיווק שיינתנו ללקוח, עשויה פרופאונד להיות בעלת זיקה לחלק מן המוצרים או הנכסים הפיננסיים לגביהם יינתן ייעוץ, ופרופאונד אף עשויה להפיק טובות הנאה שונות מיצרנים ומנפיקים של אותם המוצרים או הנכסים הפיננסיים לגביהם יינתן הייעוץ. פרופאונד ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות בקשר למידע הכלול בחומר המצורף, לרבות לכל נזק ו/או הפסד, ישיר או עקיף, שיגרם למאן דהוא בקשר עם השימוש במידע זה. כל הסתמכות על המידע הכלול בחומר המצורף הנה באחריותו הבלעדית של הלקוח.