חדשות ואירועים

פרופאונד נבחרה ליעץ לקרן Shalom Trust


בחודש יוני 2017, נבחר פרופאונד בית השקעות לשמש כיועץ האמון על בחירת המניות עבור קרן Shalom Trust.

Shalom Trust הינו מכשיר פיננסי מסוג UIT (Unit Investment Trust) אשר מופץ למשקיעים ברחבי ארה"ב באמצעות החברות First Trust ו- BB&T Securities.

Shalom Trust נוצר על מנת להעניק למשקיעים חשיפה למקבץ חברות ייחודי, אשר כולל בתוכו חברות עם זיקה חזקה לישראל, וכולל חברות ישראליות, אמריקאיות וגלובליות.

החברות אשר נכללות ב Shalom Trust, נבחרו ביו היתר בשל מחויבותן החברתית ויחסיהן עם הקהילה. בכל חברה ניתן דגש על ערכי החברה, תרומה לקהילה, פעילות התנדבותית ומחויבות החברה לגיוון ההון האנושי.

Shalom Trust שואפת להשגת תשואה כוללת מעל הממוצע באמצעות שילוב של רווחי הון ותשואת דיבידנד.

אין באמור בחומר המצורף כדי להוות המלצה, הצעה או ייעוץ לרכוש או למכור ניירות ערך או מוצרים פיננסים אחרים, או המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה בנייר ערך או במכשיר פיננסי מסוים, או הצעה או התחייבות אחרת כלשהי מטעם פרופאונד בית השקעות בע"מ (להלן: "פרופאונד"). בטרם החלטת רכישה , החזקה או מכירה של ניירות ערך ונכסים פיננסיים, מומלץ בפני הלקוח לקבל ייעוץ אישי המתאים לצרכיו ומתחשב בנתוניו האישיים. פרופאונד הינה בעלת רישיון לניהול תיקים, כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות התשנ"ה – 1995. וכחלק מפעולות השיווק שיינתנו ללקוח, עשויה פרופאונד להיות בעלת זיקה לחלק מן המוצרים או הנכסים הפיננסיים לגביהם יינתן ייעוץ, ופרופאונד אף עשויה להפיק טובות הנאה שונות מיצרנים ומנפיקים של אותם המוצרים או הנכסים הפיננסיים לגביהם יינתן הייעוץ. פרופאונד ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות בקשר למידע הכלול בחומר המצורף, לרבות לכל נזק ו/או הפסד, ישיר או עקיף, שיגרם למאן דהוא בקשר עם השימוש במידע זה. כל הסתמכות על המידע הכלול בחומר המצורף הנה באחריותו הבלעדית של הלקוח.