חדשות ואירועים

ניהול תיק ניירות ערך זרים בישראל

במהלך המחצית השנייה של שנת 2015, השיק בית ההשקעות PROFOUND, פרופיל חדש של תיק השקעות הנקרא "תיק ניירות ערך זרים בישראל". מוצר פיננסי מעין זה, מהווה צעד נוסף במתן שירותים מתקדמים ללקוחות פרטיים עתירי הון.

רקע

כחלק אינטגראלי מעבודתה השוטפת של החברה מול בנקים זרים, PROFOUND מנהלת באופן אקטיבי תיקי השקעות גלובליים, הן בבנקים אירופאים והן בבנקים אמריקאים. תיקי ההשקעות הינם בעלי חשיפה לשווקים הבינלאומיים ומנוהלים בשיטת "ארכיטקטורה פתוחה" קרי, שימוש במגוון רחב של מוצרים פיננסיים בינלאומיים ללא הגבלת חשיפה לרמת המנהל בודד.

שילוב של שימוש בפלטפורמה בנקאית זרה, ושיתוף פעולה רב שנים בין הצוות המקצועי בחברה לבין מחלקות המחקר הזרות, מעניקים ל PROFOUND יתרון יחסי חסר תקדים הן בגישה לשווקים הבינלאומיים והן בגישה למכשירים פיננסיים רבים ומגוונים

תיק השקעות גלובלי בישראל

"תיק ניירות ערך זרים בישראל" הינו תיק השקעות המנוהל בבנק ישראלי, אולם חשיפתו ומבנהו הבינלאומי, דומים במהותם לתיקים אותם מנהלת החברה בבנקים הזרים.

לקוחות המעוניינים כי נכסיהם ינוהלו באמצעות בנק ישראלי, אולם יהיו חשופים לשווקים הבינלאומיים, נהנים מהידע והניסיון הרב של PROFOUND בניהול תיקים בינלאומיים ובגישה לשווקים הבינלאומיים ולמחלקות מחקר זרות.

מאפיינים ויתרונות ללקוח:

  • ניהול אקטיבי של תיק השקעות גלובלי בחשיפה לשווקים הבינלאומיים
  • חשבון הלקוח הינו בבנק במדינת ישראל
  • התיק מנוהל ע"י מחלקת ניהול ההשקעות של פרופאונד, תוך הישענות על מחלקות מחקר של בנקים זרים מהמובילים בעולם עימם פרופאונד עובדת באופן שוטף ויומיומי בניהול השקעות בחו"ל
  • התיק מנוהל באסטרטגיה של ארכיטקטורה פתוחה, קרי שימוש במוצרים פיננסיים בינלאומיים מגוונים, ובין היתר Offshore Funds
  • התיק מותאם למשקיע הישראלי בהיבט המיסוי
  • קבלת שירות אישי מ-Account Manager ישראלי ובשפה העברית
  • תיק השקעות הכפוף לרגולציה הישראלית
אין באמור בחומר המצורף כדי להוות המלצה, הצעה או ייעוץ לרכוש או למכור ניירות ערך או מוצרים פיננסים אחרים, או המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה בנייר ערך או במכשיר פיננסי מסוים, או הצעה או התחייבות אחרת כלשהי מטעם פרופאונד בית השקעות בע"מ (להלן: "פרופאונד"). בטרם החלטת רכישה , החזקה או מכירה של ניירות ערך ונכסים פיננסיים, מומלץ בפני הלקוח לקבל ייעוץ אישי המתאים לצרכיו ומתחשב בנתוניו האישיים. פרופאונד הינה בעלת רישיון לניהול תיקים, כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות התשנ"ה – 1995. וכחלק מפעולות השיווק שיינתנו ללקוח, עשויה פרופאונד להיות בעלת זיקה לחלק מן המוצרים או הנכסים הפיננסיים לגביהם יינתן ייעוץ, ופרופאונד אף עשויה להפיק טובות הנאה שונות מיצרנים ומנפיקים של אותם המוצרים או הנכסים הפיננסיים לגביהם יינתן הייעוץ. פרופאונד ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות בקשר למידע הכלול בחומר המצורף, לרבות לכל נזק ו/או הפסד, ישיר או עקיף, שיגרם למאן דהוא בקשר עם השימוש במידע זה. כל הסתמכות על המידע הכלול בחומר המצורף הנה באחריותו הבלעדית של הלקוח.