עבודות מחקר

הבנקים בישראל חוזרים לחלק דיבידנד! ?

ההודעה של בנק הפועלים בדבר חלוקת דיבידנד נאה (בכל זאת, מעל
600 מ' ₪), הובילה לעליות נאות בחמשת הבנקים הגדולים.
✓ היינו מצפים כי השוק יגיב במתינות יחסית שכן מזה תקופה ארוכה
הנחנו, כי במחצית השנייה של השנה צפויים הבנקים לחזור ולחלק
דיבידנד.
✓ היות ואיננו היחידים שהניחו זאת, סברנו כי המחיר מגלם ציפייה זו.
ואולם, נסתרות הן דרכי השוק.
✓ יתכן כי חלוקת הדיבידנד כמוה כאיתות חיובי לשוק. איתות כזה,
מחזק את התחושה ש'עניינים כסדרם' וכי חברות עם מיצוב כה חזק
הנסחרות במחיר הנראה כסביר, אכן ראויות להשקעה.
כך או כך, השוק כמכלול הגיב באופן חיובי להודעה .

❖ אז מדוע חשבנו כי הבנקים אמורים לחלק דיבידנד?
נתייחס לשלושה טעמים עיקריים:
תיק איכותי (וודאי ביחס לעבר) – שמקטין את הצורך בכרית הון
עצומה.
שוק מקומי קטן – הבנקים גדולים ביחס לשוק. לעודפי ההון אין
אלטרנטיבות השקעה ראויות מספיק – וודאי כשהתחרות
מתרבה מצד גופים חוץ בנקאיים.
תשואה להון – כשההון גבוה התשואה להון נפגעת. מדובר
בפתרון מצוין להעלא ת התשואה להון המושקע, שמקטין את
הצורך של ההנהלות לחפש הרפתקאות מסוכנות.

❖ שלוש הערות והארות:
1. תיק האשראי:
• בעשור האחרון מיטבו הבנקים את תיק האשראי שלהם וחיזקו את
ההון שלהם עם רוח תומכת (יש שיגידו אף לוחצת) מצד המפקח
על הבנקים .
2. הלימות הון:
• למשבר הקורונה הגיעו הבנקים עם הלימות הון ליבה מעל 10% ,
כשהבנקים הגדולים מחזיקים בהון ליבה מעל 11%.

• "כרית" כה גבוהה פוגעת בתשואה המושגת ביחס להון המושקע,
גם אם נניח כי לבנקים כושר רווחיות משופר ביחס לעבר, וזאת
הודות לתהליכי ההתייעלו ת אותם עברו והשימוש הגובר במדיה
הדיגיטלית.

3. הפרשות הבנקים:
• גם ההפרשות שנעשו במהלך הקורונה היו בעיקר הפרשות
קבוצתיות ביחס להיקף תיק האשראי וככל הנראה מדובר ב –
Cookie jar (אותה צנצנת עוגיות הנשמרת במחבוא עד לרגע
בו האורחים יגיעו) שכן, הקטסטרופה שנחזתה לא הגיעה
לבנקים .
• הפרשות אלו צפויות לחזור להערכתנו בעתיד, בצורה של ריקברי
מוגבר הצפוי להגדיל את רווחי הבנקים וההון המתקבל.
4. לסיכום :
• כמשקיעים, אנו סבורים כי דיבידנד מוגדל מצד הבנקים ראוי כל
עוד תיק האשראי חזק יחסית והכריות גבוהות.
• חלוקת הדיבידנד משפרת את התשואה על ההון של הבנקים
ומאפשרת לנו כמשקיעים, לנצל את היכולות שלנו ולנתב את ההון
המתקבל למקומות בעלי תשואה גבוהה יותר.
אם תרצו, סיטואציה בה כולם מרוויחים.

 

אין באמור בחומר המצורף כדי להוות המלצה, הצעה או ייעוץ לרכוש או למכור ניירות ערך או מוצרים פיננסים אחרים, או המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה בנייר ערך או במכשיר פיננסי מסוים, או הצעה או התחייבות אחרת כלשהי מטעם פרופאונד בית השקעות בע"מ (להלן: "פרופאונד"). בטרם החלטת רכישה , החזקה או מכירה של ניירות ערך ונכסים פיננסיים, מומלץ בפני הלקוח לקבל ייעוץ אישי המתאים לצרכיו ומתחשב בנתוניו האישיים. פרופאונד הינה בעלת רישיון לניהול תיקים, כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות התשנ"ה – 1995. וכחלק מפעולות השיווק שיינתנו ללקוח, עשויה פרופאונד להיות בעלת זיקה לחלק מן המוצרים או הנכסים הפיננסיים לגביהם יינתן ייעוץ, ופרופאונד אף עשויה להפיק טובות הנאה שונות מיצרנים ומנפיקים של אותם המוצרים או הנכסים הפיננסיים לגביהם יינתן הייעוץ. פרופאונד ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות בקשר למידע הכלול בחומר המצורף, לרבות לכל נזק ו/או הפסד, ישיר או עקיף, שיגרם למאן דהוא בקשר עם השימוש במידע זה. כל הסתמכות על המידע הכלול בחומר המצורף הנה באחריותו הבלעדית של הלקוח.