עבודות מחקר

כיצד לקוחות פרטיים עתירי הון מנהלים את כספם

כתבה ראשונה בסדרה בנושא: קרנות גידור

קהל המשקיעים הפרטיים עתירי ההון נוהג להשקיע במגוון רחב של מכשירי השקעה ופתרונות פיננסיים
השונים מאלו של לקוחות אשר אינם נמנים על קהל זה. הסיבות לכך רבות ומגוונות וקשורות ליריעה
רחבה של גורמים ואפשרויות. בין היתר נציין את אפיון הצרכים המורכב של קהל זה, הצורך ב"מוטת
שליטה" בנכסים הפיננסיים, פיזור השקעות פיננסי וגיאוגרפי, אפשרויות כניסה להשקעות עם רף כניסה
גבוה באופן יחסי ועוד.
בסדרת הכתבות הבאה, נסקור חלק ממגוון אפשרויות ההשקעה וננסה לענות על שאלות בסיסיות
הקשורות להשקעות ולמכשירים פיננסיים אלו.

אפיק ההשקעות האלטרנטיביות – קרנות גידור
משקיעים בשוק ההון נוהגים פעמים רבות לבחור במכשירים פיננסיים קלאסיים כגון מניות או אג"ח.
אלא שעבור לקוחות המתאימים מבחינת היקף סכומי ההשקעה ואשר מסתייעים בגורם מקצועי כזה או
אחר, קיימת אפשרות נוספת שכדאי להכיר: 'קרן גידור'  (Hedge Fund)

מהי קרן גידור, מי נמנה על קהל משקיעיה ובמה שונה קרן גידור ממכשירי השקעה אחרים? על כך,
בכתבה הבאה.

אז, מהי בעצם 'קרן גידור' ?
פירוש המונח 'גידור' הינו: ביצוע פעולה שמטרתה הפחתת סיכון, בד"כ תוך שימוש בפוזיציה הפוכה
לתנועה במחיר של ני"ע מסוים.
צמד המילים 'קרן גידור' אמור לתאר קרן השקעות, אשר עושה שימוש באסטרטגיות גידור להפחתת
הסיכון. עם הזמן השתרש בקרב אנשי המקצוע המונח 'קרן גידור' על מנת לתאר קרן השקעות כלשהיא
המאוגדת במבנה משפטי של שותפות מוגבלת, גם אם אין הכוונה בהכרח לקרן העושה שימוש
באסטרטגיות גידור.

מי נמנה על קהל המשקיעים של 'קרן גידור' ?
בשל העובדה שקרנות הגידור פועלות ללא תשקיף, הפצתן מוגבלת לעד 35 ניצעים בשנה ומספר
המשקיעים הכללי בקרן אסור שיעלה על ¹50. יוצאים מהכלל לעניין זה הינם משקיעים הנמנים על
התוספת הראשונה לחוק ני"ע הנקראים 'משקיעים כשירים'.
ה'משקיעים הכשירים' הם משקיעים אשר ברשותם נכסים נזילים העולים על כ- 8 מיליוני שקלים או
העומדים במבחני הכנסה שנתית מעל רף מסוים. בפועל, בשל העובדה כי קהל 'המשקיעים הכשירים'
אינו נכלל במבחן 35 הניצעים ו/או מגבלת ה-50 משקיעים, קרנות הגידור פונות בעיקר לקהל זה.

מיהו ה'משקיע הכשיר' לפי חוק ני"ע?
לפי חוק ני"ע, המשקיע הכשיר צריך לעמוד בלפחות אחד מהתנאים הבאים²:
א. השווי הכולל של הנכסים הנזילים שבבעלותו עולה על  8,095,444 ₪
ב. גובה הכנסתו בכל אחת מהשנתיים האחרונות עולה על 1,214,317 ₪
ג. גובה הכנסת התא המשפחתי שאליו משתייך המשקיע בכל אחת מהשנתיים האחרונות ,עולה על 
1,821,475 ש"ח.

היכן מפרסמים את תשואות קרנות הגידור ?
מכיוון שפרסום תשואותיהן של קרנות הגידור השונות ו/או כל אינפורמציה פרטנית בנוגע לקרן הגידור
נחשבת כהצעה לציבור, ומכיוון שהקרן רשאית לצאת בהצעה ללא תשקיף לעד 35 ניצעים שאינם
כשירים בשנה, קרנות הגידור אינן מפרסמות את תשואותיהן למשקיעים שאינם כשירים לפי חוק ני"ע.
בפועל, קהל לקוחות עתירי ההון מגיע לקרנות אלו באמצעות אנשי מקצוע המכירים את השוק האמור
ואשר לאחר אפיון הלקוח והחתמתו על הניירת המשפטית המתאימה, חושפים אותו לקרנות אלו.

האם קרנות הגידור "נזילות" ?
בתעשיית קרנות הגידור פועלות מספר רב של קרנות השונות זו מזו במספר רב של פרמטרים ביניהן,
גם רמת הנזילות. לכן, על מנת לדעת עד כמה הקרן "נזילה" יש לבדוק את ההגדרות הספציפיות של
כל קרן.

כמה קרנות גידור פועלות בישראל ?
בשל העובדה שקרנות אלו פועלות ללא תשקיף, פונות בעיקר ל'לקוחות כשירים' ואינן מחויבות בדיווח
לרשויות, לא ניתן לדעת כמה קרנות כאלו פועלות בישראל.

מבנה העלויות בקרן גידור :
בשונה ממוצרים ושירותים פיננסיים כגון: תיקי השקעות, קופות גמל, קרנות נאמנות ועוד, בהם עפ"י
החוק מנהל השירות ו/או המוצר רשאי לגבות דמי ניהול בשיעור מסוים אך אינו רשאי לגבות 'דמי
הצלחה' התלויים בתשואה שהניב ללקוח, ב'קרן גידור' (אשר כאמור, אינה פועלת תחת תשקיף ואינה
פונה לציבור הרחב) המצב הוא שונה. מבנה העלויות ב'קרן גידור' נחלק בד"כ ל- 'דמי ניהול' בשיעור
מסוים מגודל הקרן ול- 'דמי הצלחה' אשר תלויים בתשואה אותה הניב המנהל למשקיעים שבקרן.

מונח ה – ' Hurdle Rate' : 
פירושו המעשי של המונח הינו: 'תשואת סף'. קרנות הגידור משתמשות במונח זה כדי להגדיר את
תשואת הסף שמתחתיה לא תגבנה דמי הצלחה. לדוגמא: כל עוד המשקיעים בקרן לא יקבלו 'תשואת
סף' של לפחות 5% ,הקרן לא תגבה 'דמי הצלחה'.

מונח ה- 'High Water Mark' :
'High Water Mark' הינו השווי הגבוה ביותר אליו הגיעה השקעתו של המשקיע בקרן הגידור והוא חלק
מהמנגנון המשמש לקביעת דמי ההצלחה לאחר תקופות בהן הקרן חווה ירידה בשווי.
באמצעות השימוש ב – 'High Water Mark' מבטיחים כי רק במקרה בו הקרן גם עברה את 'תשואת
הסף' וגם עברה את ה – 'High Water Mark' כאמור, השווי המקסימלי האחרון של הקרן), רק אז נגבים
'דמי ההצלחה'.
מטרת השימוש ב – 'High Water Mark' הינה הגנת המשקיע על ידי יצירת הלימה בין דמי הצלחה
להצלחה ומניעת תשלום אוטומטי של דמי הצלחה בכל פעם שהקרן מציגה תשואה חיובית (לצורך
העניין, עליה שבאה לאחר ירידה אינה מזכה בדמי הצלחה אלא רק לאחר שעברנו את השיא הקודם
בשווי, קרי , יצרנו הצלחה חדשה).

האם כדאי לי להשקיע בקרן גידור ?
ראשית, ההשקעה בקרן גידור מוגבלת במרבית המקרים ל'משקיעים כשירים' אשר מנוסים דיים על
מנת לקבל החלטה האם להשקיע 'בקרן גידור' או לא ובאיזו קרן. מכיוון שמרבית קרנות הגידור בישראל
נחשבות לנכס פיננסי, הרי שהייעוץ בדבר כדאיות רכישתם נעשה ע"י בעל רישיון יועץ/משווק השקעות
ו/או מנהל תיקים. לפיכך, מומלץ להתייעץ בבעל מקצוע כאמור, בטרם קבלת החלטת השקעה בנכס
פיננסי בכלל ובקרן גידור בפרט.

________________________

[1] עמדת סגל הרשות בדבר היחס בין תחולת חוק השקעות משותפות בנאמנות וחוק ניירות ערך. י"ד תמוז תשע"ט 201917 ביולי 2019 , חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 והתקנות לפיו.

[2] מעודכן ליום 1.1.2019. חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 והתקנות לפיו.

אין באמור בחומר המצורף כדי להוות המלצה, הצעה או ייעוץ לרכוש או למכור ניירות ערך או מוצרים פיננסים אחרים, או המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה בנייר ערך או במכשיר פיננסי מסוים, או הצעה או התחייבות אחרת כלשהי מטעם פרופאונד בית השקעות בע"מ (להלן: "פרופאונד"). בטרם החלטת רכישה , החזקה או מכירה של ניירות ערך ונכסים פיננסיים, מומלץ בפני הלקוח לקבל ייעוץ אישי המתאים לצרכיו ומתחשב בנתוניו האישיים. פרופאונד הינה בעלת רישיון לניהול תיקים, כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות התשנ"ה – 1995. וכחלק מפעולות השיווק שיינתנו ללקוח, עשויה פרופאונד להיות בעלת זיקה לחלק מן המוצרים או הנכסים הפיננסיים לגביהם יינתן ייעוץ, ופרופאונד אף עשויה להפיק טובות הנאה שונות מיצרנים ומנפיקים של אותם המוצרים או הנכסים הפיננסיים לגביהם יינתן הייעוץ. פרופאונד ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות בקשר למידע הכלול בחומר המצורף, לרבות לכל נזק ו/או הפסד, ישיר או עקיף, שיגרם למאן דהוא בקשר עם השימוש במידע זה. כל הסתמכות על המידע הכלול בחומר המצורף הנה באחריותו הבלעדית של הלקוח.