עבודות מחקר

הניתור היומי במניית "דנאל" על שום מה ולמה?

במבט מעמיק - משולחנו של אנליסט - מרץ 2018
מאת: מיכאל בן יעקב, אנליסט בכיר ומנהל קרנות. מחלקת המחקר – פרופאונד בית השקעות בע"מ

בסוף פברואר היינו עדים לירידה חריפה במחיר מניית דנאל (שווי שוק כ- 900 מ' ₪) על רקע פרסומים אודות סיכום מקדמי של שרי האוצר, הרווחה וסגן שר הבריאות בדבר רפורמה בתחום הסיעוד הנוגעת בעיקר לגמלת הסיעוד: כיצד לקבלה, בכסף או בשירותים ורמות הסיוע (בשעות ובכסף).

כזכור , דנאל עובדת בשלושה מגזרים עיקריים:

  • סיעוד (כ- 48% מההכנסות וכ-31% מהרווח התפעולי של הקבוצה)
  • איוש והשמת כח אדם (כ- 26% מההכנסות וכ-31% מהרווח התפעולי)
  • מסגרות לאנשים עם צרכים מיוחדים (כ-26% מההכנסות וכ-38% ברווח התפעולי)

השינוי המוצע לגבי גמלת הסיעוד

ענף סיעוד הקשישים בישראל נמצא במגמת גידול מהירה בעשור האחרון וניתן להעריך כי מגמה זו אינה צפויה להשתנות עקב הזדקנות האוכלוסיה (כפי שקורה בכל העולם המערבי). ניתן להעריך כי כמות מקבלי גמלת סיעוד מקרב קשישים מעל גיל פנסיה עומדת על כ- 170 א' איש, כאשר ההוצאה השנתית על גמלאות סיעוד עומדת סביב כ- 5.7 מיליארד ₪ ומכאן אולי הרצון של האוצר לבצע רפורמה ולנסות להקטין עלויות אלו.
גמלת הסיעוד ניתנת לקשיש שמוגבל בתפקודו היומיומי, והוא תלוי בעזרת אדם אחר במידה רבה ברוב פעולות היום יום, או שיש לו צורך בהשגחה של אדם אחר כדי למנוע סכנה לעצמו ולסובבים אותו.
גִמלות הסיעוד ניתנות בהתאם לרמה הסיעודית הנדרשת, כאשר ברמות הנמוכות שעות הטיפול מועטות, וברמות הגבוהות שעות הטיפול רבות יותר ולכן ההכנסה מהן גבוהה יותר.

כאמור, כיום מהווה תחום הסיעוד בדנאל כ-48% מההכנסות (להערכתי סביב 630 מ' ₪ ב- 2017 ביחס לכ- 1.3 מד' ₪ הכנסות כוללות), אך רק כ- 31% -30% מהרווח התפעולי (להערכתי סביב 25 – 28 מ' ₪ ב- 2017).

עיקרי השינוי: להוציא את רמת גמלת הסיעוד הראשונה, הרי שבכל שאר הרמות, ברירת המחדל במתן סיוע סיעודי תִנתן בשעות סיעוד (כאשר כמובן קיימת אפשרות לבחור באופן אקטיבי בקבלת גִמלה כספית). כאן איננו צופים פגיעה היות ועל בסיס ניסוי שנערך בשנים 2008-2013 על מעל ל- 1000 קשישים, מעטים מאוד בחרו בגמלה הכספית והרב המוחלט (מעל 90%) בחר בשירותים. הנתון נראה לי סביר על רקע המאמצים הכרוכים בטיפול בקשיש שנזקק לעזרה ולכן לא זה הדבר ש'הפחיד' בסוף החודש הקודם את שוק ההון.
הנתון שהפחיד את השוק התייחס לרמת הסיעוד הראשונה המתאפיינת ברמת תפקוד גבוהה יחסית של הקשיש. אלו, מקבלים כ- 10 שעות טיפול שבועיות שתומחרו במעל ל- 2000 ₪ לחודש. לרמה זו משתייכים להערכתי סביב 35% מהמטופלים. לגבי רמה זו נאמר בהצעת החוק שהועלתה בקריאה הראשונה לכנסת, כי תִנתן גִמלה כספית שהיא נמוכה משמעותית מהגִמלה שניתנה בעבר (סביב 1,200 ₪, כאמור ירידה משמעותית מהתִמחור הקודם). למעשה, ההיקף הכספי של הגִמלה החדשה ברמה זו מעקר את יכולת המבוטח לקבל טיפול ביתי על ידי מטפל (שכן אינה מכסה עלויות טיפול צמוד) ולכן לכאורה, שינוי שכזה עתיד לפגוע בחברות המספקות סיעוד ובכללן דנאל.

אז מה הוביל לקפיצה במחיר המניה היום?

התיקונים שאושרו על ידי הכנסת בקריאה השניה והשלישית לחוק מאפשרים תגמול גבוה מהקודם (כ- 1300 ₪) השווה ערך ל- 5.5 שעות טיפול שבועיות (ולא לכ- 10 שעות טיפול שבועיות), קרי, תמחור שנשמע כסביר ביחס לעלות השירות המסופק ולכן יתגמל באופן הוגן יותר את החברות המספקות סיעוד.
בהתאם, התיקון החדש צפוי לנטרל את מרבית הפגיעה (אם בכלל) שאמורה להתרחש בעקבות השינויים בחוק.

נציין כי גם אם אכן תתרחש פגיעה, הרי שלצד 'הגזרות' (לכאורה), ניתן גם "גזר", שכן במסגרת הרפורמה הוגדלו מספר שעות הטיפול עבור קשישים ברמות הגבוהות יותר, כך שברמות אלו ההכנסה פר מטופל אמורה לעלות.

תמחור:

הרווח התפעולי המייצג של החברה נע סביב 85 מיליון ₪. על פניו, בעקבות התיקונים לחוק איננו צפויים לפגיעה ברמת הרווח התפעולי. בהתאם ניתן להניח כי הרווח הנקי צפוי לנוע סביב 65 מיליון ₪, נתון הגוזר מכפיל נקי סביב 14. אמנם לא זול אבל מדובר בחברה שאינה שוקטת על שמריה, ופועלת בתחומים שעל אף חשיפתם הפוטנציאלית לפגיעה רגולטורית, הרי שמפאת רגישותם, פגיעה ממשית מתרחשת לעיתים נדירות.

מבט קדימה: הצמיחה אמורה להגיע מתחומי כח האדם ותחום המסגרות המיוחדות.

החברה משכילה לצמוח בהכנסות וברווח בתחום האוכלוסיות המיוחדות (העלאת תפוסה במסגרות קיימות, התייעלות) ושואפת להרחיב את המסגרות המופעלות על ידה. על פי ההנהלה זהו תחום שהביקושים אליו רק גדלים וברור כי רמת ה"דבקות" של המשתמש הסופי היא עצומה. מדובר למעשה ב'בית לחיים' עבור השוהים/מתחנכים במוסדות אלו. כבר כיום מהווה התחום את מקור הרווחים העיקרי והוא אמור להמשיך ולהתחזק בעתיד ככל שתשכיל להוסיף מסגרות נוספות המנוהלות על ידה.
בתחום כח האדם החברה החלה להכנס לפני כשלוש שנים לתחום הפרויקטים (למשל כרטיסנים ברכבת או משגיחי כשרות בצה"ל) והתחום מהווה קרקע פוריה לצמיחה עתידית. פרויקטים אלו מאופיינים ברווחיות גבוהה מהממוצע בחברה ומשך חיים ארוך של מספר שנים בו לחברה יש וודאות תפעולית לגבי ההכנסות מהפרויקט. אציין כי להערכתי הרווח התפעולי צמח מרמה של כ- 15 מ' ₪ ב- 2015 לרמה של מעל 25 מ' ₪ ב- 2017 וברור כי החברה תשכיל להמשיך ולצמוח ככל שתגדיל את משקלם של הפרויקטים הללו בתחום כח האדם.

בהתאם לנאמר לעיל, ועל אף שאין מדובר במחיר זול במיוחד, אנו סבורים כי המחיר הנוכחי משקף באופן סביר את שווי החברה ועל כן מדובר בהשקעה ראויה לטעמנו, וודאי על רקע התקופה.

אין באמור בחומר המצורף כדי להוות המלצה, הצעה או ייעוץ לרכוש או למכור ניירות ערך או מוצרים פיננסים אחרים, או המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה בנייר ערך או במכשיר פיננסי מסוים, או הצעה או התחייבות אחרת כלשהי מטעם פרופאונד בית השקעות בע"מ (להלן: "פרופאונד"). בטרם החלטת רכישה , החזקה או מכירה של ניירות ערך ונכסים פיננסיים, מומלץ בפני הלקוח לקבל ייעוץ אישי המתאים לצרכיו ומתחשב בנתוניו האישיים. פרופאונד הינה בעלת רישיון לניהול תיקים, כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות התשנ"ה – 1995. וכחלק מפעולות השיווק שיינתנו ללקוח, עשויה פרופאונד להיות בעלת זיקה לחלק מן המוצרים או הנכסים הפיננסיים לגביהם יינתן ייעוץ, ופרופאונד אף עשויה להפיק טובות הנאה שונות מיצרנים ומנפיקים של אותם המוצרים או הנכסים הפיננסיים לגביהם יינתן הייעוץ. פרופאונד ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות בקשר למידע הכלול בחומר המצורף, לרבות לכל נזק ו/או הפסד, ישיר או עקיף, שיגרם למאן דהוא בקשר עם השימוש במידע זה. כל הסתמכות על המידע הכלול בחומר המצורף הנה באחריותו הבלעדית של הלקוח.