קרנות הנאמנות שלנו 1

5119854

פרופאונד (4B) מנייתית

5124888

פרופאונד (1A)

10/90

5130430

פרופאונד 20/80

(2B)

5130422

פרופאונד גמישה (4D)

5130414

פרופאונד אג“ח מדורגות

(0A)(!)#

5134846

פרופאונד

(2B) 30/70

5135264

פרופאונד

(0B) אג"ח ללא מניות

דבר מנהל ההשקעות החיצוני 1

דע לזהות את הווקטורים המשנים את פני התעשייה ותוכל לבחור את המניות המנצחות 3.

"לעיתים הסיפור גדול יותר ממספרים". רוצה לומר, קיימת לעיתים כדאיות ברכישת חברה במחיר מלא אולם בסביבה עסקית צומחת, לעומת רכישת חברה במחיר זול אולם בסביבה עסקית מתכווצת.
פרופאונד, מחלקת מחקר

ליצירת קשר ופרטים נוספים 2

מוקד ליועצים

טל. 03-5644554

moked@profound-ih.com

(1)מנהל הקרן: איילון קרנות נאמנות בע"מ. מנהל ההשקעות החיצוני: פרופאונד ניהול הון (סי.אם) בע"מ. האמור לעיל אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רישיון על פי דין המתחשב בנתונים ובצרכים ובנתונים המיוחדים לכל אדם. רכישת היחידות נעשית בהתאם לתשקיף עיקרי שבתוקף ולדיווחים המידיים. דברי מנהל ההשקעות החיצוני כוללים הערכות והנחות עדכניות של מנהל ההשקעות החיצוני נכון למועד הפרסום, אשר על אף שמנהל ההשקעות החיצוני סבור שהינן סבירות, הרי שהן בלתי ודאיות מטבען. יובהר כי, מידע צופה פני עתיד כרוך בסיכונים ובחוסר ודאות, ובכלל זה גורמים שאינם מצויים, בשליטת מנהל ההשקעות החיצוני ומנהל הקרן אשר עשויים לגרום לכך שהתוצאות בפועל תהיינה שונות באופן מהותי מהמידע שמופיע בדף זה. # סימן קריאה בשם הקרן מציין כי על פי מדיניות ההשקעות שלה, עשויה להיווצר בה חשיפה לסיכון אשראי הנובע מחשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה (כהגדרתן להלן) או מפעילות בנגזרים עם או באמצעות תאגידים אשר נמנים עם קבוצת סיכון האשראי השנייה, או מהפקדת מזומנים ופיקדונות אצל תאגידים כאמור, או משווי נייר ערך חוץ שהושאל באמצעות חבר בורסה ישראלי אשר אינו עונה על התנאים הקבועים בקבוצת סיכון האשראי הראשונה (להלן: "חשיפה לבנקים וברוקרים"), בתוספת חשיפה לאגרות חוב של חברות נטולות זיקה לישראל למעט אם הן בדירוג AAil ומעלה או דירוג מקביל לו, בנסיבות או בשיעורים הבאים: השיעור הכולל של חשיפה לאג"ח שאינן מדורגות בדרוג השקעה וחשיפה לבנקים וברוקרים, בתוספת חשיפה לאגרות חוב של חברות נטולות זיקה לישראל למעט אם הן בדירוג AAil ומעלה או דירוג מקביל לו, עשוי לעלות על שיעור החשיפה המרבי של הקרן למניות, כעולה מפרופיל החשיפה של הקרן. שיעור החשיפה לבנק או ברוקר מסוים עשוי לעלות על 10% משווי נכסי הקרן ושיעור החשיפה לבנקים וברוקרים עשוי לעלות על 20% משווי נכסי הקרן (והכול ללא קשר לפרופיל החשיפה של הקרן למניות). לעניין זה: קבוצת סיכון אשראי ראשונה או שנייה – כהגדרתה בנספח להוראה למנהלי הקרנות והנאמנים בדבר סיכוני קסטודי וסיכוני אשראי. אגרות חוב של חברות נטולות זיקה לישראל – לפי מועדי הכניסה לתוקף שנקבעו בהוראה מטעם רשות ניירות ערך למנהלי הקרנות בדבר גילוי בשם הקרן אודות חשיפה אפשרית לאג"ח שאינן מדורגות בדירוג השקעה, לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל, ולתאגיד בנקאי אצלו מוחזקים מזומנים ופקדונות של הקרן (נוסח חדש – 2021). חברה נטולת זיקה לישראל – חברה שמתקיימים לגביה כל אלה: (1) אגרות חוב שלה רשומות למסחר בישראל; (2) מקום התאגדותה הוא מחוץ לישראל; (3) מניותיה לא הוצעו לציבור בישראל; (4) ניהול עסקיה מתקיים מחוץ לישראל. לעניין זה יראו חברה כחברה שניהול עסקיה בתוך ישראל אם המנהל הכללי שלה או יו"ר פעיל שלה (יו"ר דירקטוריון המועסק בתפקידו בשיעור העולה על 50% משרה) הם תושבי ישראל ומרבית חברי הדירקטוריון שלה הם תושבי ישראל. דירוג AAil כאמור לעיל או דירוג מקביל לו – לא כולל דירוג (AAil-) או דירוג מקביל לו. אג"ח שאינו בדירוג השקעה – אגרת חוב קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינה מדורגת, או שהיא מדורגת בדירוג נמוך מ– BBB) -BBB מינוס) או מדירוג מקביל לו. מקום שירידת דירוג אג"ח המוחזקות בקרן לדירוג נמוך מדירוג השקעה מביאה לחריגה ממדיניות ההשקעות של הקרן, לא יחשב המשך אחזקתן בקרן כהפרת האיסור לחרוג ממדיניות ההשקעות למשך עשרה ימי מסחר מיום שהחלה החריגה. דרגת החשיפה המרבית מהשווי הנקי של נכסי הקרן למניות: 0 – ללא חשיפה למניות, 1 – עד 10%, 2 – עד 30%, 3 – עד 50%, 4 – עד 120%. למט"ח: A – עד 10%, B – עד 30%, C – עד 50%,  D – עד 120%. (2) פרטי הקשר הינם של מנהל ההשקעות החיצוני: פרופאונד ניהול הון (סי.אם) בע"מ. (3) ההערה רלבנטית לקרנות הכוללת רכיב מנייתי.